0G6A0999.jpg
לוגו גוינט וקרנות עם סטרוק.png
משרד_העבודה,_הרווחה_והשירותים_החברתיים.png
לוגו הכוורת- המרכז ליזמות וחדשנות חברתית - אפור.png
ישראל מעבר למגבלות.png
tevet-he-pos.png

קול קורא EMPLOYTECH


למיזמים טכנולוגיים בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט-תבת והכוורת מזמינים הצעות לפתרונות מעשיים בתעסוקת אנשים עם מוגבלות

 • בשילוב טכנולוגיות בעלות פוטנציאל לחולל שינוי על מסלולי תעסוקה ומעסיקים

 • בשיפור יכולות המועמדים המשתלבים בשוק העבודה

 • בעבודת מומחי תעסוקה ויועצי קריירה המלווים תהליכי הכוון תעסוקתי

 • באיתור פתרונות למניעת נשירת עובדים שהופכים להיות אנשים עם מוגבלות במהלך עבודתם

משושה רקע2.png

מה אנו מחפשים?

 • מיזמים וכלים טכנולוגיים בשלים להפעלת פיילוט

 • מענה לצורך בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, אשר יסייע בהשתלבות ו/או בתעסוקה איכותית ותואמת כישורים ויקדם חדשנות

דוגמאות למענים אפשריים:

 • טכנולוגיה שתקדם תעסוקה גמישה

 • הזדמנויות חדשניות לעבודה מרחוק

 • הקניית כישורים עדכניים לתעסוקה

 • פיתוח מסלולי תעסוקה למקצועות בביקוש

 • תהליכי הכנה לתעסוקה מרחוק

קריטריונים ותנאי סף

 • חדשנות טכנולוגית

 • מיזמים ישימים ובעלי יכולת להתנסות מיידית

 • היקף פעילות נרחב

 • ראיון עומק

מה אנחנו מציעים?

 • מימון של עד 100,00 ₪ להתנסות על פי תוכנית מפורטת

 • ​שדה ניסוי תעסוקתי חברתי לפיילוט טכנולוגי, כולל מנטורינג, ליווי מקצועי ונטוורקינג

לוחות זמנים

 • 01.09.21 פתיחת הגשות

 • 06.10.21 סגירת הרשמה

 • 15.10.21 שליחת תשובות (תחילת פעילות חודש לאחר קבלת תשובות)